KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni

1. KVKK Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketin Veri Sorumlusu Konumu

Şirketimiz Ark Eğitim Hizmetleri Araç Gereçleri İmalat San. Tic. Ltd. Şti. (“Eğlenceli Bilim”), müşterilere yönelik kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat (“Mevzuat”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup iş bu Aydınlatma ve Rıza Metni (“Metin”) ile söz konusu Mevzuat uyarınca üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) Eğlenceli Bilim tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 2. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini amacı taşımaktadır.

2. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir? Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir?

Eğlenceli Bilim olarak kişisel verilerinizi sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına işlemekteyiz. Online portala anlık ulaşabilmeniz, portal içeriklerini istediğiniz zamanda ulaşabilmeniz; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; iade ve değişim gibi satış sonrası işlemleri yerine getirebilmek; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve internet sitesinin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz; internet sitesinin çalışması için çerezler ve çerez kayıtları; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen verilerinizi işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, internet sitesi ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, işlem güvenliği ve ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

Bu kişisel verileri internet adresinde sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, iş bu Metin ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların ve SMS’lerin iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, bu bilgiler IYZICO aracılığı ile yürütülmektedir. IYZICO’nun KVKK’ya yönelik detaylı açıklamasına https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz. Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

Eğlenceli Bilim satın alım esnasında oluşturulan her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklama hakkını saklı tutar. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Kullanıcılar anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Eğlenceli Bilim, www.eglencelibilim.com ile uygulama.eglencelibilim.com web sitelerinden ulaşılan online portala ziyarete veya kullanımına ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Eğlenceli Bilim’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi bahsi geçen faaliyetler ve ilgili yasaların ve mevzuatın gerektirdiği durumlar haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

  • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, İlgili Kişiler tarafından www.eglencelibilim.com ile uygulama.eglencelibilim.com web sitelerinde yer alan

Gizlilik Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Eğlenceli Bilim, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Eğlenceli Bilim taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

4. ​Kişisel Veriler Ne Süreyle Saklanmaktadır? 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili yasal mercilere sunulmak üzere 1 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.